Επικοινωνία Ιmperial Βrands PLC Αρχική ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αναλυτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Δ.Π.Χ.Α) Οικ. Χρήσης 2016 Δελτίο Τύπου Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Οικ. Χρήσης 2016 Αναλυτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Δ.Π.Χ.Α.) Οικ. Χρήσης 2017 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Οικ. Χρήσης 2017 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Οικ. Χρήσης 2018 Πρόσκληση σε ΓΣ 2017 Αναλυτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Δ.Π.Χ.Α) Οικ. Χρήσης 2018 Αναλυτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Δ.Π.Χ.Α) Οικ. Χρήσης 2018